AXUDAS PARA ACTIVIDADES DE INTERESE CULTURAL, 2021

O obxecto desta convocatoria para a regulación do procedemento aplicable para a concesión de subvencións en réxime de concorrencia competitiva é para as entidades asociativas de carácter cultural -con sede ou delegación social na provincia de Lugo- para a realización de actividades culturais en a anualidade de 2021, cuxo obxecto social é a promoción cultural.

Outra documentación a presentar:
• Copia do documento nacional de identidade do representante legal da entidade.
• Copia do NIF da entidade.
• Estatutos da entidade, inscritos no rexistro correspondente (no caso de non telos previamente presentados).
• Calquera outro documento que se considere necesario para permitir unha mellor avaliación da subvención solicitada.

Prazo de presentación de solicitudes: 10 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación no BOP de Lugo do extracto da convocatoria (BOP no 156 – sábado, 10 de xullo de 2021), polo tanto remata o venres 23 de xullo de 2021.

IMPORTANTE: Toda a documentación deberá presentarse a través da sede electrónica e en formato PDF.

AXUDAS PARA INVESTIMENTOS E EQUIPOS CULTURAIS, 2021

É obxecto desta convocatoria organizar o procedemento aplicable para a concesión de subvencións en réxime de concorrencia competitiva, destinado a investimentos para a mellora, acondicionamento e reforma de equipamentos culturais de propiedade, alugados ou cedidos legalmente para o uso cultural polas asociacións culturais de sen ánimo de lucro da provincia de Lugo que, executadas durante o ano 2021, afectan directamente ao desenvolvemento da promoción cultural provincial destes grupos culturais.
∎ Nesta liña de subvencións, cada entidade solicitante pode formular unha única solicitude (ou por investimentos ou ben por equipamentos)

Outra documentación a presentar:
• Copia do NIF da entidade.
• Estatutos da entidade, inscritos no rexistro correspondente (no caso de non telos previamente presentados).
• Calquera outro documento que se considere necesario para permitir unha mellor avaliación da subvención solicitada.

Prazo de presentación de solicitudes: 10 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación no BOP de Lugo do extracto da convocatoria (BOP núm. 156 – sábado, 10 de xullo de 2021), polo tanto remata o venres 23 de xullo de 2021 .

IMPORTANTE: Toda a documentación deberá presentarse a través da sede electrónica e en formato PDF.

error: Content is protected !!