Meira no pasado

Descubre como era a túa cidade no pasado e os cambios que sufriu ao longo dos anos.