A Xunta de Goberno Local do Concello de Meira na súa sesión do 19.12.2022 aprobou a convocatoria e as bases
reguladoras dos procesos selectivos da oferta de emprego para a estabilización do seu persoal laboral temporal e de
acordo co disposto na Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no
emprego público.
Os devanditos procesos selectivos réxense polas bases de cada proceso selectivo que se achegan a continuación:

26-12-2022.pdf (deputacionlugo.gal) PUBLICACIÓN BOP

error: Content is protected !!